."ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම උපකාරක අධ්‍යාපන ආයතනයක් වන නුගේගොඩ සැසිප් ආයතනය දැයේ දූපුතුන් සුවහසකගේ විශ්වාසය මෙන්ම අවධානය මනාව දිනාගත් දිනෙන් දින වැඩෙන පැතිරෙන දැවැන්ත සිසු පවුරකින් යුතු සුවිසල් ආයතනයකි

සියයකට අසන්නාවූ ලංකාවේ විශිෂ්ට මට්ටමේ අත්දැකීම් රැසක් සහිත සම්භාවනීය දේශක මඩුල්ලකින් සුසැදි සැසිප් ආයතනය සැබවින්ම ඔබේ හෙට ලෝකය නිසැකවම ජයගත හැකි අනගිභවනීය අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රස්ථානයකි ... "


"SASIP Institute Nugegoda is One of Sri Lanka's Premier supportive educational Center Which is being Growing up day by day along with the strength and trust of the Students.

And also Sasip Institute is Rich with Sri Lanka's well Experienced and distinguished lecturer pannel.

SASIP will be a great choise for your Future ..."Our Mission

විධිමත් හා යාවත්කාලීන ප්‍රායෝගික අධ්‍යාපනයක් තුලින් සෑම ක්ෂේත්‍රයකම

මනා නිපුනතාවයකින් හෙබි විනයගරුක හා යහපත් පරපුරක්

බිහි කිරීම මගින් රටෙහි මනා සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම හා

ආදර්ශමත් මිනිසුන් පිරිසක් බිහිකිරීම.   

" To create a good generation of well disciplined and decent people

in every field and to create good people in the country

through formal and up-to-date practical education. "

Our Vision

   යහපත් වැඩදායී බුද්ධිමත් පුද්ගලයෙක්, සමාජයක්

" A good, skillful and intelligent person , a society "

Message From Director
Our Facilities at SASIP Institute

Decent And Pleasant Environment To Study

Our Institute provides a Calm And Quiet

place to study. So our students could pay

more attention and Mental Focus towards the

lessons without any distractions.

Well Organized Comfortable Lecturer halls

Well Ventilated Lecture halls with

Comfortable Seats And good lighting

Audio-visual equipments

Well balanced sound system

Cafeteria

We have a cafeteria With a spaced dining hall

Computerized Student information System

We have a Methodical and secured

student information sysmtem

Sanitary facilities

Systematic security system

We assure our students saftey.

Well mannered and Friendly staff® ALL RIGHTS RESERVED - SASIP INSTITUTE

Contact Us,

Tel : 011 2 825 193 - 011 2 856 688
e-mail : sasip.physics@gmail.com
Address : 282 / 7, High Level Road,
Nugegoda,Sri Lanka

Follow us on,