SASIP INSTITUTE

පාඨමාලා විස්තර

ප්‍රබුද්ධ ශ්‍රීමාල්

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සිංහල / ඉංග්‍රීසි)2024 Theory (සිංහල මාධ්‍ය)
ඇතුළත්වීමේ / පන්ති ගාස්තු හා වැඩි විස්තර සඳහා

අමතන්න - 0112 825 193

සඳුදා (සියලුම Practicals සමඟ)

03.15 pm - 05.15 pm


2024 Theory (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය)
ඇතුළත්වීමේ / පන්ති ගාස්තු හා වැඩි විස්තර සඳහා

අමතන්න - 0112 825 193

සඳුදා

05.30 pm - 07.30 pm


2023 Theory (සිංහල මාධ්‍ය)
ඇතුළත්වීමේ / පන්ති ගාස්තු හා වැඩි විස්තර සඳහා

අමතන්න - 0112 825 193

දුරකථන අංක

0774 954 666

දුරකථන අංක

0774 954 666

මාර්තු 16 අඟහරුවාදා (තාවකාලික)

08.00 am - 10.00 am

සඳුදා (ස්ථීර)

03.00 pm - 05.00 pm
(සියලු ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සමඟ)2023 Theory (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය)
ඇතුළත්වීමේ / පන්ති ගාස්තු හා වැඩි විස්තර සඳහා

අමතන්න - 0112 825 193

මාර්තු 16 අඟහරුවාදා (තාවකාලික)

10.30 am - 12.30 pm

අඟහරුවාදා (ස්ථීර)

05.15 pm - 07.15 pm